towhee.models.uniformer.uniformerΒΆ

Functions

bn_3d

conv_1x1x1

conv_1xnxn

conv_3x3x3

conv_3xnxn

conv_3xnxn_std

conv_5x5x5

create_model

Classes

CBlock

CMlp

PatchEmbed

Image to Patch Embedding

SABlock

SpeicalPatchEmbed

Image to Patch Embedding

SplitSABlock

Uniformer

Code for "UniFormer: Unified Transformer for Efficient Spatiotemporal Representation Learning" arXiv:2201.04676 Kunchang Li, Yali Wang, Peng Gao, Guanglu Song, Yu Liu, Hongsheng Li, Yu Qiao