towhee.serve.triton.triton_clientΒΆ

Classes

TritonClient

The TritonClient to access model on Triton server.